โยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท Feel Fukuoka Japan (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าFFJ)ได้กำหนดรายการต่อไปนี้เป็นนโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสมและตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ
เราจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล) รวมถึงข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะทำการกำหนดวัตถุประสงค์ล่วงหน้าก่อนทำการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
1. สำหรับการใช้สิทธิและปฏิบัติตามภาระผูกพันตามสัญญาและกฎหมาย
2. สำหรับการสื่อสารอื่น ๆ การจัดการการติดต่อ ฯลฯ
เกี่ยวกับการได้มาของข้อมูลส่วนบุคคล
เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
เกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
เรากำหนดนโยบายการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้เพื่อป้องกันการรั่วไหล สูญหายหรือเสียหายของข้อมูลส่วนบุคคลและเพื่อจัดการความปลอดภัย จำเป็นต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอ เช่นการบำรุงรักษากฎ การจัดการ สำหรับการจัดการความปลอดภัยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับระบบการนำไปปฏิบัติและเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้งาน มาตรการที่เหมาะสมถูกนำมาใช้เพื่อให้แน่ใจว่าถูกต้อง
เกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับ ให้อยู่ภายในขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ ณ เวลาที่ได้มาและตราบเท่าที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ
เราจะไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้งานที่ระบุไว้ ยกเว้นหาได้รับความยินยอมล่วงหน้าของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตามเราจะไม่นำข้อมูลมาใช้หลังจากประกาศการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ก่อนหน้า แต่จะปรับเปลี่ยนตามขอบเขตที่เห็นสมควร
เกี่ยวกับการให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม
เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับแก่บุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบุคคลก่อน ยกเว้นกรณีที่ต้องทำตามข้อผูกพันและบรรทัดฐานทางกฏหมาย อย่างไรก็ตามในกรณีที่จำเป็นจะต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากข้างต้น เว้นกรณีดังนี้
1. เมื่อเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
2.เมื่อจำเป็นต่อการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินต่อบุคคลนั้นและเป็นการยากกว่าจะได้รับความยินยอม
3. เมื่อมีความจำเป็นต่อเรื่องสาธารณะสุขและส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนและเป็นการยากกว่าจะได้รับความยินยอม
4. เมื่อมีความจำเป็นสำหรับสถาบันระดับชาติหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ร่วมมือในการดำเนินการตามกฎหมายและข้อบังคับและด้วยความยินยอมของบุคคล เมื่อมีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหา
5.เมื่อทางเราจะจัดการข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ภายในขอบเขตที่กำหนด
6. เมื่อมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากการควบรวมกิจการหรือเหตุผลอื่น ๆ
7.เมื่อเราต้องใช้ข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงของบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์บริษัท
เราจะดำเนินการกับผู้ที่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบุคคลที่สาม รวมถึงสอบสวนอย่างเข้มงวดเกี่ยวกับบุคคลที่สามและการรักษาความลับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเราจะรักษาข้อมูลไว้อย่างดีที่สุด
เกี่ยวกับการเปิดเผย การแก้ไข การระงับการใช้งานและการลบข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะอนุมัติคำขอดังกล่าวหลังจากที่ยืนยันได้ว่าผู้ยื่นคำขอมีสิทธิ์ที่จะร้องขอการเปิดเผย การแก้ไข การระงับการใช้งาน การลบ ฯลฯ ของข้อมูลที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
การใช้ข้อมูลในประมวลผลทางสถิติ
ในบางครั้งเราไม่สามารถสร้างข้อมูลสถิติจากข้อมูลที่ให้ไว้ จึงทำให้เราอาจจะต้องใช้ข้อมูลสถิติโดยไม่มีการระบุตัวบุคคลโดยไม่มีข้อจำกัด
การทำลายข้อมูลส่วนบุคคล
เราจะต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อไม่มีความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
องค์กร・ระบบ
เราได้ทำการแต่งตั้งคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและจะดำเนินการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามความเหมาะสม
อีกทั้งเราได้ทำการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่และพนักงานที่เกี่ยวกับการป้องกันและการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมในการปฏิบัติงาน
หากคุณมีข้อร้องเรียนหรือคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลโปรดติดต่อที่เรา
แก้ไข・ปรับปรุง・รักษา・พัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจได้รับการแก้ไขและปรับปรุงเป็นครั้งคราวความจำเป็น เราจะเปิดเผยสิ่งนี้ให้กับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนำไปใช้ในการบำรุงรักษาและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง